Cynllun Kickstart - Cynorthwyydd Cymorth Archaeolegol


 Public Sector
 Richmond Rd, Pembroke Dock SA72 6DY, UK
 Kickstart Arch W
Part Time

  About the Job

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Gan weithio'n uniongyrchol i'r Archaeolegydd Cymunedol, bydd deiliad y swydd yn:

· Cynorthwyo/cefnogi i drefnu cyfarfodydd ac ymweliadau safle gan gynnwys cymryd nodiadau ac ati.
· Bod yn gyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau e-bost/dros y ffôn (lle bo’n briodol).
· Cynorthwyo gyda gwaith ein Gwarcheidwaid Treftadaeth gyda’r ysgolion lleol.
· Rhoi cymorth i gynllunio a chyflwyno'r Diwrnod Archaeoleg blynyddol.
· Helpu i ddatblygu cynnwys gwe dudalen archaeoleg ar y wefan.
· Cynorthwyo gyda cheisiadau am Ganiatâd Heneb Rhestredig ac am Ganiatâd Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSI).
· Cynorthwyo gyda'r gweithgaredd o fonitro henebion a wneir gan wirfoddolwyr treftadaeth gan gynnwys gweinyddu’r ffurflenni a gyflwynir.
· Cefnogi'r Cynllun Gwarchod Treftadaeth gan gynnwys monitro a diweddaru'r dudalen Facebook sy’n cynnwys gwybodaeth am y cynllun.
Gradd C neu’n uwch mewn Saesneg TGAU.
Sgiliau da mewn cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar.
Gweithio’n drylwyr a sylw craff i fanylion.
Y gallu i ysgrifennu cynnwys marchnata ffeithiol a defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a Microsoft office (neu’r cyffelyb).
Gwybodaeth neu ddiddordeb yn y sector diwylliannol / treftadaeth neu archaeoleg yn benodol.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a thechneg cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant gyda'r tîm Marchnata a Chyfathrebu ar ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol; Sgiliau Mapio; Cymryd Cofnodion; Sgiliau Digidol a Microsoft Office.
• Dysgu yn y gwaith ar Henebion Cofrestredig ac ar Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Dyddiad cau: 04:06:21

  Job Summary

Job Title
Cynllun Kickstart - Cynorthwyydd Cymorth Archaeolegol

Closing Date
18 June 2021

Date Posted
05 May 2021

Job Reference
Kickstart Arch W

Location
Richmond Rd, Pembroke Dock SA72 6DY, UK

Sector
Public Sector

Welsh - Kickstart Archaeological Support  View Advert
Apply Now