Cynllun Kickstart -Gweinyddiaeth Busnes


 Public Sector
 Richmond Rd, Pembroke Dock SA72 6DY, UK
 Kickstart BAW
Part Time

  About the Job

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd â rôl o weithio ar draws nifer o wahanol agweddau ar y gwaith a wneir gan yr Awdurdod, gan agor y drws iddynt i ystod eang o wasanaethau sy'n cynnwys Gwasanaethau Democrataidd, Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Cwsmer, Cyllid neu Reoli Cefn Gwlad. Bydd union natur y rôl yn cael ei benderfynu gan sgiliau'r ymgeisydd ac anghenion yr Awdurdod ar y pryd. Bydd yn cynnwys y canlynol:

Rheoli a dosbarthu’r post sy'n dod i mewn ac yn mynd allan.
• Ateb galwadau ffôn sy'n dod i mewn, cymryd negeseuon a dilyn y neges ymhellach lle bo gofyn.
• Cyfarch unrhyw ymwelwyr â'r swyddfeydd mewn modd proffesiynol a rhoi lluniaeth lle bo hynny’n briodol.
• Teipio adroddiadau a llythyrau yn gyflym ac yn gywir.
• Mewnbynnu data ar gyfer yr anfonebau cyfrifon taladwy (darperir hyfforddiant mewnol).
• Cynnal system y swyddfa o ffeilio/archifo ar bapur ac yn electronig.
• Codi anfonebau/datganiadau a chynorthwyo gyda'r broses o reoli credyd.
• Cynorthwyo'r Tîm Adnoddau Dynol gyda’r gweithgaredd Recriwtio.
• Cynorthwyo'n rhagweithiol gyda’r gwaith o redeg y swyddfa Gwasanaethau Democrataidd yn hwylus.
• Cydlynu’r dyddiadur.
• Cymorth gyda marchnata/cyfathrebu, i gynnwys digwyddiadau, ymgyrchoedd, gwefan, ac adroddiadau i’r cyfryngau cymdeithasol.
Gradd C neu’n uwch mewn Saesneg a Mathemateg TGAU.
Sgiliau cadarn mewn cyfathrebu ysgrifenedig.
Gweithio’n drwyadl a sylw craff i fanylion.
Sgiliau gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf neu'n barod i ddelio ag ymholiadau a chwynion cwsmeriaid yn gadarnhaol.
Sgiliau sylfaenol mewn technoleg gwybodaeth ac amrywiol systemau.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant ar y system o Reoli Datblygu (Cynllunio) a Microsoft Office.
• Bydd hyfforddiant rôl-benodol yn cael ei ddarparu drwy hyfforddiant gan reolwr llinell.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Dyddiad cau: 19:5:21

  Job Summary

Job Title
Cynllun Kickstart -Gweinyddiaeth Busnes

Closing Date
18 June 2021

Date Posted
05 May 2021

Job Reference
Kickstart BAW

Location
Richmond Rd, Pembroke Dock SA72 6DY, UK

Sector
Public Sector

Welsh- Kickstart Business Admin  View Advert
Apply Now