Cynllun Kickstart -Cymorth Gweinyddol Cynllunio


 Public Sector
 Richmond Rd, Pembroke Dock SA72 6DY, UK
 Kickstart PAS W
Part Time

  About the Job

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Yn gweithio'n uniongyrchol i'r Goruchwylydd Cymorth Cynllunio, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y canlynol:

• Cofrestru Ceisiadau Cynllunio a chwynion gorfodi
• Cynorthwyo i gyhoeddi penderfyniadau Cynllunio
• Dilysu ceisiadau am hysbysebion a mân geisiadau
• Ymateb i ymholiadau cyffredinol a gyfeirir at y tîm Cynllunio.
• Cymorth gweinyddol cyffredinol i sicrhau bod yr adran a'r tîm yn rhedeg yn hwylus.
Gradd C neu’n uwch mewn Saesneg a Mathemateg TGAU.
Sgiliau cadarn mewn cyfathrebu ysgrifenedig.
Gweithio’n drylwyr a sylw craff i fanylion.
Sgiliau gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf neu'n barod i ddelio ag ymholiadau a chwynion cwsmeriaid yn gadarnhaol.
Sgiliau sylfaenol mewn technoleg gwybodaeth ac amrywiol systemau.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant ar y system o Reoli Datblygu (Cynllunio) a Microsoft Office.
• Bydd hyfforddiant rôl-benodol yn cael ei ddarparu drwy hyfforddiant gan reolwr llinell a bydd yn cynnwys dealltwriaeth o’r Broses Caniatâd Cynllunio / Gwneud Cais Cynllunio a’r broses o Orfodi Rheolau Cynllunio, a Sgiliau Gwasanaeth Cwsmer dros y Ffôn ac yn Ysgrifenedig.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Dyddiad cau: 19:5:21

  Job Summary

Job Title
Cynllun Kickstart -Cymorth Gweinyddol Cynllunio

Closing Date
18 June 2021

Date Posted
05 May 2021

Job Reference
Kickstart PAS W

Location
Richmond Rd, Pembroke Dock SA72 6DY, UK

Sector
Public Sector

Welsh - Kickstart Planning Admin Support  View Advert
Apply Now